Tidig Kastration


En stor del av en uppfödares avelsarbete ligger i selektionen av framtida avelsdjur. Man vill ställa höga krav på avelsdjurens kvalité både hälsomässigt, mentalt och typmässigt för att endast föra de (till synes) ”bästa” generna vidare. Samtidigt är det ständig balansgång där vi inte kan utesluta för många djur ur avel för att det skulle leda till en snäv avelsbas – liten genetisk pool vilket skulle kunna leda till oönskade effekter så som inavelsdepression och sjukdomar.

Ofta är det bara fenotypen vi har att gå på (det som katten uppvisar på utsidan) men fler och fler gentester kommer där man kan utröna den faktiska genotypen (de generna katten bär på).

Hur som helst när man som uppfödare fått en kull, vandrat på balansgången och kommit fram till vilka kattungar som passar bäst som ”endast” underbara sällskapskatter bör detta respekteras. Uppfödaren är ju trotts allt den som varit med kattungarna sen de föddes, känner dem, känner linjerna o.s.v.

Ska man kastrera en katt som inte ska användas i avel?

Sammantaget är det väl dokumenterat att kastrerade katter lever längre än okastrerade. En teori är att detta beror på den minskade risken för könsrelaterade sjukdomar och beteenden.(1) En okastrerad honkatt löper flertalet gånger per år och det resulterar i beteenden som är jobbiga för både henne och ägaren. En okastrerad hankatt blir stressad av att känna dofter av löpande honkatter (även om de kommer utifrån) och ägnar sig åt beteenden som t.ex. strilning (urinmarkering) och de kan börja äta mindre och därför bli magra o.s.v. Nedan kommer lite detaljerade exempel på sjukdomar och hur de påverkas av kastrering.

I en studie på 18375 katter med cancertumörer från 1965-2008 visar man på att risken för juvertumörer minskar rejält för honor som är kastrerade. (2) Av alla cancertumörer registrerade hos katter är 17% juvertumörer. (1) Detta är alltså en stor andel av cancerfallen hos honkatter. Risken att få dessa tumörer minskar med hela 86% hos honor som kastrerats innan 1-års ålder. (1) För andra (inte lika vanliga) tumör/cancer-sorter (så som gastrointestinala tumörer, olika hudtumörer och kardiopulmonella tumörer med flera) ökar risken minimalt hos kastrerade katter (sannolikt relaterat till den förändrade metabolismen och fetma). (2)

Det säger sig även självt att risken för ovarie (äggstocks) och uterina (livmoder) tumörer försvinner helt när dessa organ tagits bort. Liksom även risken för testikeltumörer hos hanar.

En studie gjord i Sverige visade att ca 80 ragdollhonor per 10000 och år får pyometra, vilket ju är ett relativt högt antal sett över kattens livstid. Av dessa dör ca 5,7% (3). Denna risk blir i princip 0 efter kastration.(1)

Hos 5 år gamla okastrerade hankatter har 50% visat sig ha benign prostatahyperplasi (BPH). Detta kan i sin tur leda till prostatit (infektion i prostata) och  urinvägsinfektion. Detta förhindras av kastration. (1)

Risken för fetma och fetmarelaterade sjukdomar så som Diabetes mellitus ökar hos kastrarde katter så det gäller att ge dem rätt foder och hålla dem i form. (1)

Sammantaget är väl i princip alla uppfödare och kattklubbar överrens om att en katt som inte ska gå i avel bör kastreras.

Frågan är nu när detta bäst görs.

Allt fler uppfödare väljer att kastrera kattungar som ska säljas till sällskap innan de flyttar. Alltså innan 12v ålder. Argumenten för detta är bl.a. att då vet man med säkerhet att de kattungar man säljer till sällskap inte avlas vidare på, vilket man ju anser vara till gagn för rasen då den kattungen troligtvis inte håller måttet som avelskatt. Att det inte senare struntas i att kastrara katten för att det är en utgift som köparen inte vill betala. Att det är bättre för den nya ägaren om det redan är klart då katten hämtas då eventuella tillstötta komplikationer sköts av den erfarna uppfödaren. Att katterna mår bättre av det.

Många är även emot tidig kastrering och menar att det på olika sätt är skadligt för katterna. Även många veterinärer verkar i dagsläget oinsatta i och rädda för tidig kastration.

Vad säger då egentligen vetenskapen om detta?

I en klinisk kontrollstudie gjord på 800 katter mellan 8-12 veckor gamla lottades hälften till direkt kastration och hälften till kastration vid 6-8 månaders ålder. Man jämförde sedan de två olika grupperna men avseende på kortsiktiga och långsiktiga hälsokomplikationer. De kortsiktiga var bl.a. mortalitet (dödlighet) inom 7 dagar efter kastration.

Långsiktigt följdes de två grupperna till 24 månaders ålder och man tittade på bl.a. feline lower urinary tract disease (urinvägsproblem), urethral obstruktion (hos hankatter), hälta, frakturer och hypersensitivitets syndrom med dermatologisk (hud) presentation. Sammantaget hittades inga skillnader mellan de olika grupperna rörande varken kortsiktiga eller långsiktiga hälsokomplikationer efter kastration. (4)

I en annan studie har man sett i kattens beteende en minskad risk för hyperaktivitet och aggression hos katter som kastreras tidigt (mellan 6-14 veckors ålder). Vad gäller hankatter har man även sett minskad risk för strilning och andra sexuella beteenden jämfört kastration i traditionell ålder. En viss ökad risk för blyghet har dock förekommit för tidigt kastrerade katter.(5)

Man har även sett en minskad risk för gingivit (tandköttsproblem) och astma hos katter som genomgår tidig kastration. (5)

En annan studie har kommit fram till (vad gäller själva sövningen och operationen) att katter som kastreras tidigt behöver mindre narkosläkemedel (sövnings-medicin), operationen sker med minimal blödning och uppvaket sker snabbt. Man har inte sett några negativa följder varken kortsiktigt eller långsiktigt jämfört med kastration i traditionell ålder. (6)

Ytterliggare en studie på narkos (sövning) där det ingick 197 katter varav hälften kastrerades i tidig ålder visade ingen mortalitet (ingen dog). (7)

 

Sammanfattningsvis

Jag har sökt igenom ”pubmed” och ”web of science” vilket är två av våra största databaser för vetenskapliga artiklar och läst igenom det senaste som skrivits inom området. Tidig kastrering verkar definieras lite olika men mellan 6-14v ålder har jag sett i de olika artiklarna. Hur jag än försöker hittar jag ingen artikel där några nämnvärda negativa följder är hittade gällande tidig kastrering. Observera att jag inte själv fött upp några kattungar än när detta skrivs och därför inte är jävig åt något håll. Jag ville bara ta reda på hur den vetenskapliga grunden ser ut för tidig kastration idag och det här var resultatet.

 

Referenser:

  1. Reichler IM. Gonadectomy in cats and dogs: a review of risks and benefits. Reprod Domest Anim. 2009;44 Suppl 2:29-35.
  2. Graf R, Grüntzig K, Boo G, Hässig M, Axhausen KW, Fabrikant S, et al. Swiss Feline Cancer Registry 1965-2008: the Influence of Sex, Breed and Age on Tumour Types and Tumour Locations. J Comp Pathol. 2016;154(2-3):195-210.
  3. Hagman R, Ström Holst B, Möller L, Egenvall A. Incidence of pyometra in Swedish insured cats. Theriogenology. 2014;82(1):114-20.
  4. Porters N, Polis I, Moons CP, Van de Maele I, Ducatelle R, Goethals K, et al. Relationship between age at gonadectomy and health problems in kittens adopted from shelters. Vet Rec. 2015;176(22):572.
  5. Joyce A, Yates D. Help stop teenage pregnancy! Early-age neutering in cats. J Feline Med Surg. 2011;13(1):3-10.
  6. Kustritz MV. Early spay-neuter: clinical considerations. Clin Tech Small Anim Pract. 2002;17(3):124-8.
  7. Porters N, de Rooster H, Moons CP, Duchateau L, Goethals K, Bosmans T, et al. Prepubertal gonadectomy in cats: different injectable anaesthetic combinations and comparison with gonadectomy at traditional age. J Feline Med Surg. 2015;17(6):458-67.